Binarium Açyk hasap - Binarium Turkmenistan - Binarium Türkmenistan

Binarium hasaby nädip açmaly
Binarium Broker web sahypasyna hoş geldiňiz. Indi Binarium söwda dellaly bilen hasaba alyş sahypasynda. Binarium platformasy 2012-nji ýyldan bäri söwda bazarynda bolup, dünýäde 50 müňden gowrak söwdagäri bar.

Dellalyň artykmaçlygy, ABŞ, Kanada we Ysraýyldan başga ähli ýurtlardan söwdagärleri kabul etmegidir. Şeýle hem gözden geçirilişde, iň az 5 dollar goýum we iň pes jedel 1 $ ýa-da hasap walýutasyna deň bolan söwda bilen başlap bilersiňiz.


Binarium platformasynda nädip hasaba alynmaly?

Öň ýazylyşy ýaly, Binarium platformasy söwdagärleri üçin iň az goýum we puluň çalt alynmagy, şeýle hem hasaba alynmagy ýaly amatly şertleri döredýär. E-poçtaňyzy ýa-da sosial ulgamlaryňyzy ulanyp, birnäçe gezek basyp bilersiňiz. Hasaba alnandan soň derrew söwda platformasynyň ähli aýratynlyklaryna girip bilersiňiz.
Binarium hasaby nädip açmaly
Hasaba alnanda diňe e-poçta salgyňyzy ulanmak möhümdir. soňrak tassyklamaly bolarsyňyz.
Binarium hasaby nädip açmaly
Anketany tabşyranyňyzdan soň e-poçta salgyňyzy barlaň. Şol ýerde binarium.com-dan hat taparsyňyz. E-poçta baglanyşygyna basyň we hasabyňyzy işjeňleşdiriň.
Binarium hasaby nädip açmaly
E-poçta arkaly hasaba alnandygyňyzy tassyklanyňyzdan soň, ozal beren parolyňyzy ulanyp platforma girip bilersiňiz. Hasaba gireniňizden soň, demo hasabynda söwda edip bilersiňiz ýa-da bonus kodlarymyzy ulanyp, Depozit edip bilersiňiz we hakyky pul üçin söwda edip bilersiňiz.

Netijede, Binarium hasaba almagyň ýönekeý we elýeterlidigini aýdyp bileris. Täze başlanlar üçin üstünlikli söwda etmek we söwdadan girdeji gazanmak has kyn. Demo hasaby bilen meşgullanmagy ýatdan çykarmaň we alnan girdejiden lezzet almaga kömek etjek dürli strategiýalary synap görüň.


Binariumda Facebook hasaby bilen nädip ýazylmaly

“Facebook” hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.

Açylýan täze penjirede, giriş maglumatlaryňyzy “Facebook” -a giriziň:
Binarium hasaby nädip açmaly
Binarium hasaby nädip açmaly
“Giriş” düwmesine basanyňyzdan soň awtomatiki usulda Binarium platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.

Binariumda Google+ hasaby bilen nädip ýazylmaly

Google+ hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.

Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.

Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň:
Binarium hasaby nädip açmaly
Binarium hasaby nädip açmaly
Ondan soň hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmeleri ýerine ýetiriň.

Binariumda VK hasaby bilen nädip ýazylmaly

VK hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.

Açylýan täze penjirede giriş maglumatlaryňyzy VK-a giriziň:
Binarium hasaby nädip açmaly
Binarium hasaby nädip açmaly


Binariumda OK hasaby bilen nädip ýazylmaly

OK hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.

Açylýan täze penjirede giriş maglumatlaryňyzy OK-a giriziň:
Binarium hasaby nädip açmaly
Binarium hasaby nädip açmaly
Thank you for rating.