Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly
Gollanmalar

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly

Bu gün ikilik opsiýalaryna azajyk üýtgeşik nukdaýnazardan pul gazanmak mowzugyna garamak isleýärin. .Agny, hyzmatdaş hökmünde opsiýalarda pul gazanmagyň mümkinçiligi hakda. .Agny, dellallaryň şahamça programmasyna gatnaşyň. Bu ýagdaýda ikilik wariantlaryny özüňiz söwda etmeli dälsiňiz. Diňe şu ýa-da beýleki dellal ikilik opsiýalarynyň hyzmatdaşy bolýarsyňyz, ähli zerur materiallary - bannerleri, baglanyşyklary, slaýderleri we ş.m. alarsyňyz. Soňra şahamça baglanyşygyňyzy mahabatlandyryň. Baglanyşygyňyza giren adam goýum goýsa (düzgün boýunça iň az goýum 200 dollar), onda komissiýaňyzy alarsyňyz. Köplenç, saýlan dellalyňyza baglylykda, goýumlaryň mukdary bir goýumdan 100- 150 dollar aralygynda bolýar. Mysal üçin, komissiýa 100 dollar, komissiýa bolsa 150 dollar. Tapawut bar, ýöne prinsipde ikisi hem ep-esli mukdar, şonuň üçin dellallaryň her biri bilen işleşip bilersiňiz. Täze başlanlar üçin bolsa-da, gaty köp spreý maslahat beremok. Ilki birini saýlaň.
Söwda hasaby nädip açmaly we Binariumda hasaba alynmaly
Gollanmalar

Söwda hasaby nädip açmaly we Binariumda hasaba alynmaly

Binarium Broker web sahypasyna hoş geldiňiz. Indi Binarium söwda dellaly bilen hasaba alyş sahypasynda. Binarium platformasy 2012-nji ýyldan bäri söwda bazarynda bolup, dünýäde 50 müňden gowrak söwdagäri bar. Dellalyň artykmaçlygy, ABŞ, Kanada we Ysraýyldan başga ähli ýurtlardan söwdagärleri kabul etmegidir. Şeýle hem gözden geçirilişde, iň az 5 dollar goýum we iň pes jedel 1 $ ýa-da hasap walýutasyna deň bolan söwda bilen başlap bilersiňiz.